Privacy beleid

U bevindt zich hier Homeprivacy beleid

Privacyverklaring Het Archeologie Bureau
 
Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht gegaan. Hierin zijn de regels veranderd die over het gebruik van jouw (persoons)gegevens gaan. Deze regels hebben dus te maken met je privacy.
 
Het Archeologie Bureau is een eenmanszaak zonder personeel, bij KvK gevestigd onder nummer 61001473. Het Archeologie Bureau verwerkt persoonsgegevens van klanten en andere relaties. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe met deze gegevens omgegaan wordt. 

 

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon of een rechtsvorm die direct of indirect iets over die persoon zeggen zoals bedrijfsnaam, naam van een contactpersoon inclusief de aanhef, e-mailadres, telefoonnummer en/of (zakelijke) adresgegevens.

 

2. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Het Archeologie Bureau verwerkt persoonsgegevens van (potentiele) klanten en van relaties met wie zij anderszins een relatie heeft, wil krijgen of gehad heeft.

 

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De eigenaar/directie van Het Archeologie Bureau is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

4. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de eigenaar/directie van Het Archeologie Bureau voor zover dat noodzakelijk of wenselijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

 

5. Met welk doel verwerkt Het Archeologie Bureau uw persoonsgegevens?

Het Archeologie Bureau verwerkt uw persoonsgegevens in het bijzonder:

a.       voor de bedrijfsvoering van Het Archeologie Bureau

b.      voor het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten

c.       om wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen

d.      om de relatie met u te aan te gaan c.q. te onderhouden

e.      eventueel: om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen

 

6. Verwerkt het Archeologie Bureau ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals over gezondheid, religie of levensovertuiging, etnische afkomst en ras. Het Archeologie Bureau verwerkt dergelijke gegevens niet.

 

7. Hoe gaat Het Archeologie Bureau om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt, bewaard en beveiligd en uitsluitend gebruikt door daartoe bevoegde personen voor de doelen. Degenen die toegang hebben tot uw gegevens zijn tot geheimhouding daarvan verplicht. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij daarvoor een wettelijke grondslag ligt.

Het Archeologie Bureau houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse wet- en regelgeving hieromtrent.

 

8. Welke rechten heeft u?

U heeft recht op:

a.       inzage in uw persoonsgegevens

b.      wijziging van onjuiste gegevens en/of aanvulling van ontbrekende gegevens

c.       in bepaalde gevallen: op beperking van de verwerking

d.      toestemming voor verwerking in te trekken.

Als u van uw recht gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot De directie van Het Archeologie Bureau. Deze kan u vragen een geldig identiteitsbewijs of een kopie daarvan over te leggen. Het intrekken van de verwerking van (een deel van) de persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat overeenkomsten dan wel één van de verwerkingsdoelen niet voltooid kunnen worden.

 

9. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Het Archeologie Bureau bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, maar niet langer dan twee jaar nadat de relatie is beƫindigd.

 

10. Waar kunt u terecht voor vragen of klachten?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de eigenaar/directie van Het Archeologie Bureau.

Een klacht kunt u schriftelijk bij de directie van Het Archeologie Bureau indienen.

Een klacht kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

 

11. Contactgegevens Het Archeologie Bureau

Adres:   Het Archeologie Bureau

Westhoven 7

6042 NV Roermond

E-mailadres eigenaar/directie: anneleen.vandewater@hetarcheologiebureau.nl

Telefoon: 06-37193969