Algemene couponvoorwaarden

Onderstaande algemene couponvoorwaarden zijn van toepassing op iedere voordeelcoupon, -bon, -sticker en dergelijke (hierna: ‘coupon’), uitgegeven door Het Archeologie Bureau gevestigd te Thorn (hierna: ‘HAB’). Onder ‘site’ wordt in deze voorwaarden verstaan: www.hetarcheologiebureau.nl. 

Couponvoordeel

HAB biedt de klant tegen inlevering van de coupon het op de coupon vermelde voordeel, met in acht name van de daarbij vermelde actievoorwaarden. Dit voordeel kan onder meer zijn:
 • een kortingsbedrag of –percentage of een cadeau in natura bij afname van (minimaal) een bepaald bedrag;
 • een aanbieding bestaande uit een voordeel bij een andere winkel, een korting op de entreeprijs van een evenement, pretpark, etc. 
Tenzij op de coupon of in de daarbij vermelde actievoorwaarden anders is bepaald, kan de coupon ingeleverd worden bij Het Archeologie Bureau. 

Geldigheid coupons
Voor alle coupons geldt:
 • de klant dient vooraf, doch uiterlijk bij opdrachtverlening, de coupon(s) te overhandigen;
 • de klant dient alle gevraagde gegevens van de coupon(s) in te vullen op de daartoe bestemde velden;
 • de korting die met de coupon wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het factuurbedrag, op het moment van volledige betaling (eindfactuur). Over een aanbetaling of voorschot ontvangt de klant geen gedeeltelijk voordeel; het voordeel wordt integraal toegekend bij de volledige afrekening van de betreffende aankoop;
 • de coupon is geldig gedurende de op de coupon vermelde periode;
 • de coupon kan maar één keer worden gebruikt;
 • de coupon moet in één keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen;
 • de coupon kan niet worden gebruikt in combinatie met soortgelijke voordelen of andere coupon(s);
 • de coupon kan niet worden ingewisseld voor contant geld;
 • dupliceren van de coupon of het verspreiden van het couponnummer of andere gegevens van de coupon is verboden;
 • bij gebruik van de coupon(s) zijn alleen originele en/of onbeschadigde coupons geldig; iedere verandering maakt de coupon ongeldig;
 • de geldigheid van de coupon en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van HAB;
 • de klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de coupon nimmer rechten ontlenen en de klant kan een coupon nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken (ná aankoop van één of meer artikelen kan de coupon niet alsnog bij die aankoop gebruikt worden);
 • wanneer fouten in de manier waarop het voordeel op de coupon wordt toegekend of verrekend wordt, aan het licht komen, waaronder eveneens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door HAB niet gewenste effecten, is HAB gerechtigd, de werking van bepaalde coupons op te schorten of de betreffende coupons geheel in te trekken. In dit geval zullen de rechten van klanten die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende coupons naar eigen inzicht van HAB gehonoreerd of gecompenseerd worden. 

Misbruik en fraude
Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de coupon(s), is HAB gerechtigd de coupon(s) ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen couponvoordeel te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant. 

Aansprakelijkheid 
HAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de coupon(s), noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met coupon(s). Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is HAB niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de coupon(s). 

Slotbepalingen
HAB behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene couponvoorwaarden aan te brengen.
Door gebruik te maken van de coupon(s) geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene couponvoorwaarden en de voorwaarden die vermeld staan op de site: www.hetarcheologiebureau.nl. 
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
Op deze algemene couponvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Limburg (NL), tenzij HAB een andere rechter mocht adiëren.

Versie december 2014