CV - Anneleen Van de Water


Opleiding
Kunstwetenschappen en Archeologie: Universiteit Gent
Diploma van kandidaat in de kunstwetenschappen en archeologie 1998; diploma van licentiaat in de archeologie 2000
Specialisatie: Prehistorie van Noordwest-Europa 

Middelbare school: Sint – Jozefcollege Turnhout.
Latijn & wiskunde B (6 uur). 
Getuigschrift 1996 


Werkervaring
2011 – 2014: Senior adviseur archeologie, ArchAeO bv, Archeologische Advisering en Ondersteuning
 • ontwikkeling en implementatie van archeologiebeleid in diverse gemeenten in Zuid-Nederland
 • geven van basisopleiding archeologie voor gemeentelijke beleidsmedewerkers
 • begeleiding grote archeologische projecten (directievoering en toezicht)
 • advisering en toetsing van WRO-plannen op de archeologische component
 • beoordeling rapporten, PvE’s en PvA’s
 • opstellen PvE’s en PvA’s, archeologische bureauonderzoeken en quickscans
 • verzorgen van en ondersteuning bieden bij aanbestedingstrajecten (Europees – openbaar, meervoudig of enkelvoudig onderhands) 

2009 – 2011: Senior projectleider cultuurhistorie, aardkunde en archeologie, Stichting IKL Limburg
 • ontwikkelen en uitvoeren van beheer- en behoudplannen m.b.t. cultuurhistorische, aardkundige en archeologische objecten
 • opstellen meerjaren beheerplannen 
 • opstellen en tot uitvoering brengen van instandhoudingsplannen voor rijksmonumenten (BRIM)
 • ontplooien van draagvlakverbredende activiteiten
 • acquisitie zowel op vlak van subsidie als op vlak van opdrachten 

2006-2009: Coördinator archeologie en monumentenzorg, gemeente Roermond
 • ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van erfgoedbeleid van de gemeente Roermond (zowel het belang van archeologie als monumentenzorg)
 • coördinatie bij het opstellen van de archeologische verwachtings- en waardenkaart voor de gemeente Roermond 
 • vertaling van de archeologische verwachtings- en waardenkaart naar een gemeentelijke beleidskaart
 • opstellen beleidsnota archeologie
 • beoordelen en advisering RO-plannen binnen de gemeente Roermond met een monumentenzorg en/of archeologie-component
 • eindredactie monumentenkatern Roermond
 • verzamelen en verspreiden archeologische informatie en rapporten 
 • voorzitter Gemeentelijke Werkgroep Archeologie Roermond 

2004-2006: Beleidsmedewerker archeologie, Provincie Limburg
 • beleidsondersteuning gedeputeerde staten en uitvoering provinciaal beleid archeologie
 • toetsen RO-plannen op archeologiecomponent
 • beoordelen archeologische rapporten
 • toezicht houden op archeologische onderzoeksprojecten
 • verzamelen en verspreiden archeologische informatie en rapporten 
 • begeleiden en ondersteuning bieden bij provinciale projecten ten aanzien van het aspect archeologie
 • ontwikkelen en coördinatie provinciale archeologiebalans (publicatie in 2006)
 • coördinatie provinciale herwaardering AMK-terreinen van archeologische waarde
 • provinciaal aanspreekpunt archeologische toevalsvondsten 

2003-2004: Coördinator archeologische begeleiding A73-Zuid, Rijkswaterstaat
 • uitvoeren archeologische begeleidingen en noodopgravingen
 • opstellen PvE’s, PvA’s en (interne) voortgangsrapporten
 • aanbesteding uitvoerend archeologisch onderzoek
 • directievoering en toezicht uitvoerend archeologisch onderzoek
 • administratie en budgetbewaking 

2002: Veldarcheoloog archeologische begeleiding A73-Zuid, Archeologisch Diensten Centrum 
 • uitvoeren archeologische onderzoeken (proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleiding) 
 • aansturen veldteam (3 tot 5 personen)
 • administratie en budgetbewaking
 • rapportage 

2001-2002: Wetenschappelijk medewerker Haelen-Broekweg, Universiteit Gent
 • administratie en budgetbewaking
 • vondstregistratie en eerste vondstverwerking
 • uitvoering veldwerk (steentijdonderzoek)
 • rapportage van het proefsleuvenonderzoek en de opgraving 

1996-2000: Archeoloog in opleiding, Universiteit Gent
 • uitvoering veldwerk bij diverse archeologische onderzoeken (totaal ca. 10 maand)
 • taken: uitvoeren archeologisch bodemonderzoek, uitzetten Lorraine – sleuven, begeleiden van de kraanmachinist bij de aanleg van het archeologisch vlak, opmeten, intekenen en couperen van sporen, profielen, plattegronden en muurresten, uitvoeren van hoogtemetingen, verzamelen van vondsten en botresten. 


Up-to-date houden van opleiding en veldervaring en -affiniteit middels aanvullende cursussen en veldervaring
 • 2000 – heden: jaarlijks bijwonen van diverse archeologische contactdagen: diverse NOaA-lezingen; Steentijddag te Leiden; Lunula (metaaltijdendag); Notae Prehistoricae (prehistoriedag); Limburgse Archeologie Dag; LAC (Landscape Archaeology Congres)
 • 2010 – heden: organisatie en deelname aan diverse veldcursussen en veldonderzoeken (prospectie en gravend onderzoek). Bijvoobeeld plangebied Rijkholt – Sint-Geertruid, Maasricht – Kannerberg, Elsloo – Riviusstraat en Weerterbergen (onder leiding van Anneleen Van de Water en in samenwerking met o.a. RCE, Archol, Vereniging Peel, Maas & Kempen)
 • 2012: Archeologie en gemeenten: onder leiding Tonnie van de Rijdt, Anneleen Van de Water en Fokko Kortlang (Archeologisch Vereniging Limburg)
 • 2012: steentijdcursus en materiaalpracticum: onder leiding van Leo Verhart (Archeologische Vereniging Limburg)
 • 2010: steentijdcursus: onder leiding van Leo Verhart (Vereniging Maas- en Swalmdal)
 • 2010: gebruikerscursus ArcView & ArcGIS (Stichting IKL)
 • 2009: cursus Buitenkansen: mogelijkheden en kansen van cultuurhistorie in het buitengebied (Stichting IKL)
 • 2009: cursus Middeleeuwen en middeleeuws aardewerk: onder leiding van Jacob Schotten (Vereniging Maas- en Swalmdal)
 • 2007: cursus Algemene wet Bestuursrecht (Bestuursacademie)
 • 2003: cursus persoonlijk ontwikkelingsmanagement (Vriens Archeoflex)
 • 2000-2001: GAS Menselijke Ecologie (Vrije Universiteit Brussel)
 • 2000-2001: GGS Milieudeskundige (Vrije Universiteit Brussel) 
 • 2000-2001: Toeristische gids van de Kempen (Centrum voor Volwassenenonderwijs te Turnhout) 


Nevenactiviteiten
Redactiewerk
2010 - heden    eindredacteur van de digitale nieuwsflits van de Archeologische Vereniging Limburg
2009 - 2010      eindredacteur van diverse brochures en infoborden van archeologische objecten in Limburg
2008                 eindredacteur monumentenkatern Roermond
1998 - 2000      redactioneel medewerker van het studententijdschrift ‘Het Sleufje’ van 1998 tot en met 2000 

Monumenten- en omgevingscommissie
2013 - heden  Omgevingscommissie MER, als deskundige-lid archeologie, historische landschap 
2008 - 2013    Monumentencommissie gemeente Maasgouw, als vast lid van de commissie

Lidmaatschap bij de Archeologische Vereniging Limburg (sinds 2003) 
Lid van de werkgroep Educatie sinds 2010: (mede)organisator van archeologische regiodagen, organisator van lezingen, excursies, etc., organisator en begeleider van veldwerkdagen, eindredacteur van de digitale nieuwsbrief (Nieuwsflits)
Lid van de werkgroep RO sinds 2012 ten behoeve van belangenbehartiging van de Limburgse archeologie 

Nadura Desert Expeditions
2011 - heden: Partner en mede-eigenaar
Organiseren van begeleide, avontuurlijke rondreizen door de Egyptische woestijn. 
Uitvoeren van en deelnemen aan archeologische onderzoeken in Egypte. 


Vaardigheden
 • Computervaardigheden: Word, Word Perfect, Excel, Access, Powerpoint, ArcView, Mapinfo, Qgis
 • Talen: Nederlands (moedertaal), Frans, Engels, Duits (beperkt)
 • Tekenen: opleiding van 1989 t/m 2003 (lagere, middelbare en hogere graad doorlopen in de Academie voor Schone Kunsten te Turnhout en te Mechelen)