Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Begripsbepaling
 1. Onder "HAB" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Het Archeologie Bureau gevestigd te Thorn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61001473. 
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt de wederpartij van HAB aangeduid als "Opdrachtgever". 

Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij HAB goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever aanbiedt of levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien niettemin enige andere Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn voor zover ze niet onverenigbaar zijn met die toepasselijke voorwaarden.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen HAB en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien HAB niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HAB in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3. Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen zijn geldig tot acht weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Een overeenkomst tussen HAB en Opdrachtgever komt uitsluitend tot stand, indien Opdrachtgever een door HAB gedane aanbieding tijdig (binnen een in de offerte genoemde termijn) schriftelijk aanvaardt. Een elektronisch bericht (email) volstaat eveneens als schriftelijke aanvaarding. In afwezigheid van een schriftelijke aanvaarding wordt, indien HAB ten vervolge op een aanbieding uitvoeringshandelingen na mondelinge opdracht door Opdrachtgever verricht, een overeenkomst eveneens geacht te zijn tot stand gekomen, en wel conform de aangeboden voorwaarden.
 3. HAB kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HAB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HAB anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HAB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 4. Prijzen
 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven in de offerte of aanbieding.
 2. HAB is gerechtigd de geldende tarieven jaarlijks aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 3. Tot het uitvoeren van meer- en/of minderwerk zal HAB uitsluitend gehouden zijn na tijdig schriftelijk verzoek daartoe van Opdrachtgever en bevestiging door HAB. Voor de werkzaamheden van meer- en minderwerk wordt door HAB een afzonderlijke offerte uitgebracht. Indien in redelijkheid schriftelijke vastlegging van meer- en/of minderwerk niet kan worden afgewacht, kan HAB uitsluitend na mondelinge opdracht door Opdrachtgever tot uitvoering overgaan. Opdrachtgever is gehouden de financiële en andere consequenties daarvan te aanvaarden.
 4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven, dan wel buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of werkzaamheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel gepresteerd door HAB. 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. HAB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst HAB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van HAB kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is HAB bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HAB kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HAB op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HAB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien HAB tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is HAB gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HAB gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HAB zal HAB in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HAB extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij HAB anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HAB vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HAB op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. 9.    Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten van aan/afvoer en aflevering daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen HAB en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever HAB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. HAB dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is verplicht om alle mogelijk relevante informatie aan HAB te verstrekken opdat HAB een goede inschatting van de te verrichten werkzaamheden kan maken.
 4. Indien HAB gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan HAB ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien is overeengekomen, dat de uitvoering van de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is HAB gerechtigd de aanvang van de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk zijn goedgekeurd.
 6. HAB is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. HAB heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 8. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal HAB steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties. 
 9. Opdrachtgever kan één conceptrapport verlangen en binnen één maand na ontvangst correctie van feitelijke en technische onjuistheden en van interne tegenstrijdigheden verlangen. 

Artikel 6. Overmacht
 1. HAB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HAB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HAB niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HAB of van derden daaronder begrepen. HAB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HAB zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. HAB kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 60 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover HAB ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HAB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid
 1. Indien HAB aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. HAB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HAB is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien HAB aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HAB beperkt tot maximaal anderhalf maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van HAB is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. HAB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HAB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HAB toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. HAB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Iedere andere of verdere aansprakelijkheid dan hierboven genoemd is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 8. Betaling en incassokosten
 1. Betaling van de factuur aan HAB dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door HAB aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 3. Indien Opdrachtgever die meer dan één schuld heeft en/of boven de openstaande schuld(en) rente en/of (incasso)kosten verschuldigd is, een betaling aan HAB doet, heeft HAB het recht te bepalen tot voldoening van welke schuld deze betaling zal strekken.
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens is HAB gerechtigd tot onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden totdat het verschuldigde is betaald en, in het voorkomende geval, de zekerheid als bedoeld in Artikel 4 is gesteld.
 5. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag.
 6. Indien de uitvoering van (een onderdeel van) de overeenkomst is vertraagd op verzoek van Opdrachtgever of doordat deze enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig nakomt, is HAB gerechtigd betaling van de termijnen te vorderen, die op de tijdstippen bij een normale uitvoering van de overeenkomst opeisbaar zouden zijn geworden.
 7. Het is aan Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten of aanspraken jegens HAB zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HAB aan derden over te dragen en/of te verpanden. 

Artikel 9. Intellectueel eigendom
 1. HAB behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. HAB heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 10. Verspreiding resultaten
 1. Voor verschillende werkzaamheden kan HAB verplicht zijn zich te voegen naar de daarvoor geldende protocollen (met name KNA) en wet- en regelgeving met betrekking tot de archeologische monumentenzorg. Opdrachtgever maakt hier geen bezwaar tegen.
 2. Elk van de partijen verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de andere partij. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Deze geheimhouding geldt niet voor de inhoud van door HAB vervaardigde rapportages.  

Artikel 11. Vrijwaring
 1. Opdrachtgever vrijwaart HAB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HAB toerekenbaar is.
 2. Indien HAB uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden HAB zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HAB, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HAB en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
 1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door HAB geleverde of nog te leveren goederen. HAB blijft eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang Opdrachtgever de vorderingen van HAB inzake de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet volledig betaald heeft. HAB blijft tevens eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang Opdrachtgever wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten nog financiële verplichtingen jegens HAB heeft, waaronder vorderingen van boete, rente en kosten. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en Geschillen
 1. Op alle door HAB afgesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen welke tussen Opdrachtgever en HAB mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met HAB gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in Limburg (NL), tenzij HAB een andere rechter mocht adiëren.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.